Author: Pimpaporn Munpiriyakul

Mahendra Engineering College เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จาก Mahendra Engineering College ประเทศอินเดีย ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลักสูตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัย

EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence”

KMITL – OAQ กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ มารู้จักข้อมูลเบื้องต้น EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence” วันนี้ขอนำเสนอ EP.1 โครงร่างขององค์กรและหมวด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตอบสนองการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มาใช้เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันและระดับส่วนงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง สนใจเรียนรู้เพิ่มเติม กดลิงค์ https://office.kmitl.ac.th/oaq/education-quality/

โครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รุ่น 1-2

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมครูอาชีวะต้นแบบด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยนวัตกรรม CiRA CORE ตามเป้าหมายการยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะครูอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรมร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบโควตา

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 แบบโควตา สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 1. รอบโควตา http://www.reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2756_2023_04… 2. โควตาบุตรอุตสาหกรรม https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2760_2023_04_07… 3. โควตาทางด้านกีฬา https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2740_2023_04_05…

SOLOMON Technology Thailand visit AMI

วันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี และทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณภัทร จ้อยประดิษฐ์ Sale Manager ของ SOLOMON Technology Thailand Co.,Ltd. ในการพูดคุยความร่วมมือด้านงานวิจัย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงาน บริษัท SOLOMON Technology Company ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม...

AMI visit Seagate

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในโครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษา AMI ระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 หลักสูตร – หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ – หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยนักศึกษา ได้รับฟังบรรยายภาพรวมของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, การเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ . รวมถึงข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา...

AMI ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

วันที่ 17-20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี พาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำของประเทศไต้หวัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป (National Taipei University of Technology), บริษัท Solomon และ บริษัท Tai Li Da ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อศึกษาพูดคุย, แลกเปลี่ยน และหาแนวทางความร่วมมือทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน งานวิจัย อีกทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน,สหกิจศึกษา...

นศ. AMI กับการประกวดสหกิจศึกษา 2565

จบไปแล้วกับประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับสถาบัน ชิงทุนการศึกษา รางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาจาก วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับรางวัล ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น KMITL จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000. – บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นายพชร ศิรินิล (พี่เพชร) ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้คลังเก็บข้อมูลเชิงวัตถุกับระบบโครงข่ายแพลต ฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ ร่วมมือกับ สถานประกอบการ : บริษัท...

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จัดงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง พร้อมรับชมภาพยนต์สั้น “รักเธอไง พระจอมเกล้าลาดกระบัง” -KMITL STORY 2022