SOLOMON Technology Thailand visit AMI

วันที่ 30 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี และทีมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คุณภัทร จ้อยประดิษฐ์ Sale Manager ของ SOLOMON Technology Thailand Co.,Ltd.

ในการพูดคุยความร่วมมือด้านงานวิจัย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการศึกษาดูงาน บริษัท SOLOMON Technology Company ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

#AMI_KMITL