ITA

Integrity and Transparency Assessment

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลที่ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองต่อความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทั้งบุคลากรทุกระดับขอให้คำมั่นว่าจะบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และนำข้อเสนอแนะจากภายนอกที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้างระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้แล้วในการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะมุ่งพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

AMI X ITA

ช่องทางการติดต่อคณบดี

สายตรงคณบดี

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันฯ
แบบแสดงรายงานทางการเงินของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขั้นตอนการให้บริการ การยืม-คืน พัสดุ