Category: RESEARCH NEWS

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ปีการศึกษา 2564

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ปีการศึกษา 2564 การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เนื่องเป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการในหลายหลานสาขาวิชาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมวัดคุม และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนั้น นักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงจึงมีโอกาสที่จะได้เจอกับภาคอุตสาหกรรมได้ในหลากหลายรูปแบบ วิทยาลัยฯจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับการบูรณาการให้เข้ากับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วการแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับประเภทอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในปัจจุบันจึงจำเป็นสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยจึงเกิดโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อให้ส่วนของสถานประกอบการ เข้ามาแนะนำสถานประกอบการ ประเภทการผลิต แน้วโน้มการพัฒนาในอนาคต ให้นักศึกษารู้จัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการปฏิบัติฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมไปถึงโอกาสการร่วมงานกันในอนาคต ตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในปีการศึกษา 2564 จึงเป็นไปในรูปแบบออนไลน์โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้ว 5 สถานประกอบการ และยังมีเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อให้น้องๆนักศึกษาที่ยังไม่รู้จักว่าวิศวกรรมระบบการผลิตเนื่ย...

ขอเชิญร่วมเช่าบูชาหลวงพ่อโสธรเคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ ผลงานจากอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเช่าบูชา #หลวงพ่อโสธร เคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.99% . การผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ และ นวัตกรรมเทคโนโลยี . จากการร่วมมือกันของ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ . จัดสร้างหลวงพ่อโสธรเคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.99% กว่า 2,000 องค์ ได้แก่ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 19,999 บาท (จำนวน 1,000 องค์) ขนาดหน้าตัก 7...