AMI visit Seagate

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในโครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษา AMI ระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 หลักสูตร

– หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ

– หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

โดยนักศึกษา ได้รับฟังบรรยายภาพรวมของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, การเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ

.

รวมถึงข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา โดยสามารถต่อยอดถึงการทำงานหลังจากจบการศึกษา

.

ทั้งนี้น้องๆ นศ. AMI ยังได้พบปะกับ พี่ๆ ศิษย์เก่า ที่จบการศึกษาแล้วทั้งระดับปริญญา ตรี โท เอก ที่ทำงานอยู่ในบริษัท เป็นผู้นำการดูงาน และให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันอย่างดีอีกด้วย

#AMI_KMITL

รูปภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/18Qe6_Z8gc6IQ0jYHrs2B8wqjf8X2xpWd?usp=share_link