AMI ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

วันที่ 17-20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดี พาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำของประเทศไต้หวัน

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป (National Taipei University of Technology), บริษัท Solomon และ บริษัท Tai Li Da ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ

เพื่อศึกษาพูดคุย, แลกเปลี่ยน และหาแนวทางความร่วมมือทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน งานวิจัย อีกทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน,สหกิจศึกษา หรือเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

#AMI_KMITL