Monthly Archive: August 2022

เรียน On-site ยังไง ถึงปลอดภัย

เนื่องจากสถาบันฯ ปรับให้มีการเรียนการสอนแบบ on-site ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 – กรณีพบผู้ติดเชื้อในชั้นเรียน สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid (on-site และ online) เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อ หรือสัมผัสเสี่ยงสูงได้เรียนอย่างต่อเนื่อง – สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ให้กักตัวเพื่อรักษา เป็นระยะเวลา 10 วันและผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัวสังเกตุอาการ เป็นระยะเวลา 5 วัน – ปฏิบัติตามมาตรการของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ หากติดเชื้อ Covid-19/เสี่ยงสูงแนวทางการปฏิบัติตัวหากติดเชื้อ Covid -19 หรือสัมผัสเสี่ยงสูงนักศึกษา:...