Monthly Archive: January 2022

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เรื่องมาตรการจัดการเรียนการสอน 2/2564

จากประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 35 เรื่องแนวทางและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน โดยตั้งแต่ วันจันทร์ที่  17 มกราคม 2565 สถาบันฯ อนุญาตให้บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าพื้นที่ได้ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบแบบ Online หรือ Onsite หรือ Hybrid เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงจึงจัดทำมาตรการการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด และการเข้ามาใช้พื้นที่ในวิทยาลัยดังนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่

จบ ปวส. ต่อ ป.ตรี อาชีวะพรีเมี่ยม 2 ปี

จบ ปวส. อยากเรียนต่อ ป.ตรี เตรียมตัวให้พร้อม. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #อาชีวะพรีเมียม คลิกดู รายละเอียดหลักสูตร ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต #หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี.สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2565ช่องทางการสมัคร : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_premium ( สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ). โดยมีกำหนดการ ดังนี้ การสัมภาษณ์ : ส่งวิดีโอแนะนำตัวเองและผลงาน(รายละเอียดจะเเจ้งในประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้งค่ะ)ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลการสัมภาษณ์...