Monthly Archive: April 2021

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รับสมัครทุน COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 2564

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดำเนินการให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นขอทุนช่วยเหลือ กรอกแบบฟอร์มการขอทุนที่ 👉👉 https://forms.gle/JVqM26sYA7oYJx3ZA และตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้วิทยาลัยฯประเมิน สถานการณ์และความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการคำปรึกษา หรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งลงในแบบฟอร์มนี้ได้เช่นกันนะคะ สมัครได้ระหว่าง 1 – 21 พฤษภาคม 2564 เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ AMI_KMITL

จากประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฉบับที่ 23 เรื่อง การปฎิบัติงานและการจัดการด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคพิเศษ 3/2563 ข้อที่ 4 ไม่อนุญาตให้มีการสอบภายในสถาบัน (on site) ในทุกรายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รวบรวมการจัดรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอน ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตาม link ด้านล่าง หรือสามารถ scan qr code ได้ตามรูป 👉https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NSSdCxox1oIC5y8JMMM2-JrIuPcVZVu7m5rhyvWv9rk/edit?usp=sharing